Welkom op mijn persoonlijke website:

Mijn naam is Robbert Dautzenberg, 24 jaar oud. Ik woon in het zuidelijkste puntje van Nederland. Om precies te zijn het dorp Mechelen, dat deel uitmaakt van de gemeente Gulpen-Wittem in Zuid-Limburg. We grenzen aan de Belgische grens (Teuven / Voerstreek) en zijn op tien minuten afstand van Vaals (het drielandenpunt) te vinden. In het dagelijks leven ben ik op dit moment op zoek naar een nieuwe uitdaging als bachelor of Public Administration (bestuurskunde en overheidsmanagement). Daarnaast ben ik sinds maart 2010 actief als Gemeenteraadslid in Gulpen-Wittem. Wil je meer lezen over mijn leven? Klik dan op de verschillende subpagina’s om per onderwerp een kijkje in mijn levensdoos te krijgen. levensmotto: “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" (Eleanor Roosevelt)

Oproep om natuurvernietiging te voorkomen!

Digikrant De Limburger Reader

Fractie Franssen heeft zeer verontrustende signalen ontvangen over de dreigende vernietiging van de natuurontwikkeling in onze gemeente en de regio. De afgelopen jaren is er door de provincie Limburg fors geïnvesteerd in het uitbreiden van de natuurontwikkeling bij agrariërs en het opwaarderen van ons vijfsterrenlandschap. Veel agrariërs, ook in Gulpen-Wittem hebben hun intensieve bedrijfsvoering en daarmee samenhangend hun akkervelden omgevormd tot natuur, hagen aangeplant, boomgaarden aangelegd, graften gereconstrueerd en ruimte gecreëerd voor deze natuurontwikkeling. In ruil voor deze gebiedsontwikkeling zijn er met deze natuurbeheerders contracten afgesloten (voor meestal zes jaar) en ontvangen zij een onderhoudsvergoeding voor hun beheerswerkzaamheden en inkomstenderving.

In 2017 loopt een groot deel van de afgesloten contracten af. Natuurbeheerders hebben zich samengepakt in een collectief genaamd stichting “Natuurrijk Limburg”. Dit collectief beheert de onderhoudsgelden namens de provincie Limburg. Nu de onderhoudscontracten aflopen, moeten deze overgesloten worden naar de stichting Natuurrijk Limburg. De natuurbeheerders zijn er recent achter gekomen dat zij geen nieuwe contracten meer kunnen afsluiten en dat daarnaast bestaande contracten niet worden verlengd. Er zou door de provincie Limburg onvoldoende budget ter beschikking worden gesteld om deze contracten te verlengen.  Reden waarom ik het college dringend heb verzocht om met spoed in overleg te treden met de provincie Limburg,  Natuurrijk Limburg en de LLTB om deze kaalslag in de natuurontwikkeling te voorkomen!

Vervolg naar aanleiding van knelpunten dienstregeling Arriva

Arriva-bus

De afgelopen weken zijn er door meerdere inwoners en raadsleden gesprekken gevoerd met de provincie Limburg en Arriva voor een aanpassing van de dienstregeling voor de Lijn 57 en het herstel van de Lijn 61. Helaas houdt Arriva de poot stijf en zegt geen aanpassingen te kunnen/willen doen. De provincie Limburg heeft alle ‘knelpunten’ in Limburg opnieuw met Arriva besproken, maar volgens Arriva is een aanpassing in Gulpen-Wittem nadelig voor grote groepen reizigers (welke reizigers wordt niet kenbaar gemaakt). Het College van Gulpen-Wittem heeft tijdens de algemene beschouwingen de opdracht gekregen om rechtstreeks de knelpunten met Arriva te bespreken, hierop is helaas nog geen duidelijk antwoord, maar de verwachting is dat ook vanuit die actie op korte termijn geen aanpassing komt, zolang Arriva zich baseert op onjuiste cijfers (van 5 reizigers per dag).
Uiteraard laten wij het hier niet bij zitten en zijn we bezig (samen met de bewoners van Hilleshagen/Mechelen) met nieuwe acties om toch een verbetering van het openbaar vervoer in de kleine kernen voor elkaar te krijgen. Suggesties en hulp zijn daarbij van harte welkom!

Reflectoren fietspad Partij en Verkeersspiegel van Pallantstraat

partijAl geruime tijd word ik aangesproken op de goede resultaten die zijn bereikt met het vrijliggende fietspad tussen Partij en Mechelen. Vrijwel alle inwoners zien dit als een goede investering in de verkeersveiligheid van deze verbindingsweg. Toch zijn er ook nog enkele aandachtspunten geconstateerd, die wij met de inwoners delen. Aan het College van burgemeester en wethouders hebben wij daarom de volgende vragen gesteld:

De afscheidingsband tussen het fietspad en het wegdek (aan de zijde van Partij) is gemaakt van een lage betonnen scheiding. Met name in het donker is deze afscheiding niet meer te zien, doordat de reflectoren afgebroken of verbogen zijn (zie foto).

Piketpalen voor de gemeentebegroting 2017

Beschouwingen

Afgelopen donderdag hebben wij de piketpalen voor de gemeentebegroting 2017 geslagen. Lees hier waar wij onder andere in 2017 mee aan de slag willen:

Een zware hamer hebben wij als fractie vooralsnog niet nodig. We moeten ons als gemeente niet rijk rekenen met de hogere rijksbijdrage. Het is zaak om ook nu terughoudend te zijn met het opstellen van nieuwe plannen. Voor ons liggen de prioriteiten vast in het coalitieakkoord “ Samen bouwen aan leefbaarheid” en toetsen wij ook deze kadernota aan het vastgestelde akkoord. Uiteraard zijn er altijd wensenlijsten, bij ons en bij de inwoners. Daar waar mogelijk willen wij daaraan tegemoet komen, mits deze passen binnen de financiële kaders.

Een terugblik op 2015 (jaarrekening gemeente)

ImpressieEpen-Mechelen

Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces afgelopen donderdag hebben we teruggeblikt op onze werkzaamheden in 2015. Hieronder een korte blik op de vastgestelde punten:


In 2015 hebben wij het verwachte negatieve resultaat kunnen ombuigen in een positief saldo. Wel blijkt doordat de Regering in Den Haag haar regels niet heeft bijgesteld bij de decentralisaties, dat er op dit moment geen goedgekeurde accountantsverklaring voor het sociale domein is. (deze volgt spoedig!)

Projecten:
In 2015 zijn veel projecten van start gegaan en/of afgerond. Wij doelen daarbij onder andere op de eerste fase van het Groene Hart in Mechelen, het centrumplan in Gulpen, de doorbraak voor de sanering op de Gulperberg, het sportcomplex in Eys en het vrij liggende fietspad van Epen naar Mechelen.